Thông báo

Thông báo tuyển dụng

Công ty Minh Tiến Sài Gòn thông báo tuyển dụng như sau: Nhận viên kinh doanh: 10 người.